موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد
موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد
موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد
تماس با ما اطلاعات شعب ورود اعضا صفحه اصلی
گروه : عضویت
تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ
تعریف انواع مشتریان مؤسسه
مشتری به فردي اطلاق ميشود كه واجد شرایط افتتاح حساب بوده و علاوه بر ارائه مدارک، ورودیه و سپرده قرض الحسنه را نیز پرداخت نماید.
شرح کامل :

  

    مشتری به فردي اطلاق مي‌شود كه واجد شرايط افتتاح حساب بوده و علاوه بر ارائه مدارك، وروديه و سپرده قرض الحسنه را نيز پرداخت نمايد.

انواع مشتری :  

  

1 - مشتری اصلي              2 - مشتری وابسته              3ـ مشتری عادي             4- مشتری موقت

  
1ـ مشتری اصلي :
مشتری اصلي شامل پرستار، ماما، بهيار، كمك بهيار، بيماربر، تكنسين هاي اتاق عمل و بيهوشي، اورژانس، مبارزه با بيماريها، بهداشت خانواده، منشي بخش هاي بهداشتي و درماني  و دانشكده پرستاري و مامائي، پرستار دندانپزشكي، بهداشتكار دهان و دندان، بهورز، كودكيار، بهداشتيار، پزشكيار ، مدديار معلول و كارشناس امور معلولين مي‌باشد.
ـ پذيرش افتتاح حساب پرستاران طرحي، بازنشسته و غيرشاغل بلامانع مي باشد. بديهي است اينگونه افراد هنگام دريافت تسهيلات لزوماً بايستي ضامن كارمند رسمي و شاغل معرفي نمايند.
ـ پذيرش افتتاح حساب و انجام سپرده گذاري دانشجويان رشته پرستاري، مامایی، اتاق عمل و بیهوشی بلامانع است. اخذ ضمانت برابر دستورالعمل ضمانتها و تعهدات بوده ولیکن یکی از ضامنین معرفی شده بایستی کارمند رسمی دولت باشد.
- پذیرش افتتاح حساب کارکنان شرکتهای خصوصی که با داشتن 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه با توجه به نوع شغل و مدرک تحصیلی در صورتیکه شرایط مشتری اصلی را دارند. (بایستی ضامن یا ضامنین از کارکنان رسمی دولت معرفی نمایند.)
ـ مستندات مربوط به انطباق شرايط افتتاح حساب مشتری اصلي، مدرك تحصيلي يا حكم كارگزيني   مي باشد.
تبصره : افتتاح حساب كاركنان شاغل در موسسه تابع مفاد آئين نامه افتتاح حساب كاركنان مي باشد
.

 

  
2ـ مشتری وابسته:
مشتریان اصلي موسسه مي‌توانند دو نفر از اعضاي خانواده خود شامل (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر و يا برادر ) را در صورت درخواست و تأييد مشتری اصلي و رعايت شرايط زير جهت افتتاح حساب معرفی نمایند. 
تبصره: حتي المقدور از پذيرش مشتری وابسته صغير خودداري شود.
ـ چنانچه مشتری وابسته به سن قانوني رسيده باشد  بايستي شخصاً جهت استفاده از مزاياي متعلقه به موسسه مراجعه نمايد.
- در مورد استفاده از امتياز مشتریان صغير كه قبلاً در موسسه افتتاح حساب نموده اند  با در نظر گرفتن اولويت به شرح زير اقدام فرماييد:
- معرفي مشتری واجد شرايط ديگري توسط مشتری اصلي و انتقال كليه امتيازات مشتری قبلي به مشتری جديد.
- استفاده از امتيازات مشتری وابسته با رعايت مقررات و ضوابط موسسه توسط ولي قهري و يا قيم مشتری صغير( امضاء قراداد، ضمانتها و ... توسط ولي قهري يا قيم  انجام شود).
ـ چنانچه مشتری وابسته به سن قانوني نرسيده باشد و مشتری اصلي، پدر مشتری وابسته باشد مشتری اصلي يا پدر تا زمان رسيدن مشتری وابسته به سن قانوني (رشد) مجاز به استفاده از مزاياي متعلقه به مشتری وابسته خواهد بود.
ـ چنانچه مشتری وابسته مشتری اصلي به سن قانوني نرسيده باشد و مشتری اصلي ، مادر مشتری وابسته باشد مشتری اصلي يا مادر در صورت تكميل و ارائه فرم (تعهد نامه مادران جهت استفاده از مزایان مشتریان (فرزندان صغیر))تا زمان رسيدن مشتری وابسته به سن قانوني (رشد) مجاز به استفاده از مزاياي متعلقه به مشتری وابسته خواهد بود.
ـ چنانچه مشتری وابسته مشتری اصلي به سن قانوني نرسيده باشد و مشتری اصلي خواهر يا برادر مشتری وابسته باشد فقط در صورت ارائه قيم نامه، تا  زمان رسيدن مشتری وابسته به سن قانوني (رشد)، مشتری اصلي مجاز به استفاده از مزاياي متعلقه به مشتری وابسته خواهد بود.
ـ لغو افتتاح حساب مشتری وابسته و معرفي فرد ديگري براي افتتاح حساب توسط مشتری اصلي پس از تسويه حساب و واريز كليه بدهيهاي مشتری وابسته معرفي شده قبلي و در صورت نداشتن هيچگونه تعهدي اعم از مستقيم و غير مستقيم (ضمانت) بلامانع مي باشد.
ـ در صورت فوت هر يك از مشتریان اصلي،‌ چنانچه فرد فوت شده فاقد مشتری وابسته باشد پذيرش افتتاح حساب  يك نفر از اعضای خانواده آن مرحوم شامل (همسر، فرزند، خواهر، برادر، پدر و مادر) در صورت اخذ رضايت نامه كتبي از ساير وراث قيد شده در برگه انحصار وراثت به عنوان مشتری وابسته بلامانع خواهد بود.
- تبدیل مشتری موقت (که جهت استفاده از تسهیلات تأمین آتیه به عنوان مشتری موقت افتتاح حساب نموده اند) به مشتری وابسته دوم بلامانع بوده و در صورت تکمیل سپرده قرض الحسنه از تاریخ افتتاح حساب اولیه می توانند با توجه به سابقه افتتاح حساب از تسهیلات نوبتی استفاده نمایند.
تبصره :مشتریان وابسته (اول و دوم) مجاز به استفاده از كليه تسهيلات موسسه بر اساس دستورالعملهاي صادره مي باشند.3ـ مشتری عادي :
مشتری عادي شامل صاحبان مشاغل و حرف پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، دامپزشكي، پيراپزشكي، كاركنان سازمانها و مراكز وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، دانشگاههاي علوم پزشكي، شاغلين مراكز بهداشتي درماني، کارکنان تمام وقت شاغل در سازمان نظام پرستاری که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و قانون کار می باشند (با ارائه معرفی نامه سازمان نظام پرستاری)، جانبازان، مهندسين عضو نظام مهندسي، سردفتران و كاركنان رسمي دفاتر اسناد رسمي و وكلاي دعاوي داراي پروانه وكالت، ساير كاركنان رسمي و قراردادي دولت و شركتهاي دولتي، کارکنان شرکتهای خصوصی با داشتن 5 سال سابقه حق بیمه (ضامن یا ضامنین معرفی شده بایستی کارمند رسمی دولت باشد) و بازنشستگان ادارات و سازمانهای دولتی (در صورت ارائه گواهی کسر از حقوق از اداره یا سازمان مربوطه) مي باشد.
تبصره يك :
رؤسا و اعضاء كميته هاي هماهنگي كه فاقد شرايط افتتاح حساب اصلي می باشند و رؤسا و كاركنان شعب بانكهاي طرف مراوده و كاركنان حسابداري مراكزي كه جهت كسر اقساط و سپرده قرض الحسنه با موسسه همكاري مي نمايند در طول مدت همكاري عليرغم اینکه مشتری عادي می باشند با رعايت شرايط زير مجاز به استفاده از مزاياي مشتری اصلي مي باشند.
الف ـ همكاري صميمانه و منظم با موسسه به منظور بهره گيري از امكانات بيشتر.
ب ـ كاركنان حسابداري مراكز به ازاء هر 100 نفر كسر اقساط و ارسال ليست، يك نفر و حداكثر 4 نفر مجاز به استفاده از تسهيلات فوق الذكر مي باشند.
ج ـ كاركنان بانكها با توجه به درجه شعبه و با نظر رئيس شعبه به شرح زير مجاز به استفاده از تسهيلات خواهند بود.
شعب درجه پنج در هر سال دو نفر.
شعب درجه چهار در هر سال سه نفر.
شعب درجه سه در هر سال چهار نفر.
شعب درجه دو در هر سال پنج نفر.
شعب درجه يك در هر سال شش نفر.
شعب درجه ممتاز هر سال هفت نفر.
د ـ مبلغ وام پرداختي به مشتریان عادي قيد شده در اين تبصره 000/000/10 ريال با كارمزد 4 درصد نسبت به مانده بدهي در ابتداي هر سال و بازپرداخت 10 ماهه مي باشد. پرداخت مرحله بعدی منوط به تسویه تسهیلات قبلی و برابر ضوابط تبصره یک خواهد بود.

4- مشتری موقت :
 هر يك از مشتریان اصلي، وابسته و عادي جهت استفاده از قرض الحسنه تأمين آتيه مجاز مي باشند يكي از فرزندان خود را جهت استفاده از تسهيلات مذكور به عنوان مشتری موقت معرفی نمایند .وروديه و سپرده قرض الحسنه اينگونه مشتریان برابر وروديه و سپرده قرض الحسنه مشتریان عادي مي باشد. 

     

 

 

 

 

منبع :

   نظرات کاربران 

با سلام و خسته نباشید من یکی از خواهرانم را بعنوان عضو وابسته معرفی کرده بودم آیا میتوانم خواهر دیگرم را نیز معرفی کنم؟مدارک خاصی لازم است؟حضور هیشان به تنهایی جهت گرفتن مدارک کافیست؟برای تائید حضور بنده الزامیست؟ ممنون ضمن عرض سلام و خداقوت بنده کارشناس بهداشت محیط و فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد پزشکی تهران هستم.آیا عضویت بنده میتواند از نوع اصلی باشد؟ با سلام نحوه گرفتن وام گروهی به چه شکل است لطفا توضیح بدید با احترام کارشناس پرستاریم میخواهم عضوصندوق شوم استخدام آموزش وپرورش هستم آیا میتوانم اینترنتی عضوشوم لطفامراراهنمایی کنیدمتشکرم


با سلام و خسته نباشید من یکی از خواهرانم را بعنوان عضو وابسته معرفی کرده بودم آیا میتوانم خواهر دیگرم را نیز معرفی کنم؟مدارک خاصی لازم است؟حضور هیشان به تنهایی جهت گرفتن مدارک کافیست؟برای تائید حضور بنده الزامیست؟ ممنون


ضمن عرض سلام و خداقوت بنده کارشناس بهداشت محیط و فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد پزشکی تهران هستم.آیا عضویت بنده میتواند از نوع اصلی باشد؟


با سلام نحوه گرفتن وام گروهی به چه شکل است لطفا توضیح بدید با احترام


کارشناس پرستاریم میخواهم عضوصندوق شوم استخدام آموزش وپرورش هستم آیا میتوانم اینترنتی عضوشوم لطفامراراهنمایی کنیدمتشکرم


با کمال احترام و سپاس از تاسیس کنندگان صندوق و همچنین همکاران محترم صندوق قزض الحسنه پرستاری امام جواد قزوین که خانه دار شدن خود را مدیون زحمات آنان دانسته کمال تقدیر و تشکر را دارم.
   نظر شما 
ایمیل :
نظر :
[Valid RSS] Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Windows Communication Foundation AJAX Asp.Net 3.5